Pravidla

Pořadatel MFOF vypisuje tyto pravidla soutěž platné pro rok 2012

PŘIHLÁSIT FILM
Tento rok jsme pro Vás připravili novinku
– můžete nám 
ZASLAT FILM pomocí internetového uložiště. 

MFOF je festivalem dobrodružných extrémních, adrenalinových cestopisných filmů a je založen z důvodu rozvoje a rozšíření presentace a soutěže této divácky atraktivní filmové disciplíny, do vybraných měst České republiky a Slovenska, kde obdobný soutěžní putovní festival doposud scházel. Ve vybraných městech České republiky a Slovenska tak bude mít široká sportovní a kulturní veřejnost možnost shlédnout vybrané, atraktivní a přitažlivé filmové díla jak dokumentárního, tak uměleckého charakteru. Pořadatel, tak umožňuje presentovat toto filmové umění a kulturu do regionů v České republice a Slovenska.

1 ÚČAST
MFOF se mohou zúčastnit tvůrci z České republiky a ze zahraniční, jak profesionálové, tak amatéři, filmoví a televizní producenti. Filmy přihlášené do soutěže musí odpovídat podmínkám a pravidlům této soutěže vypsané pořadatelem. Zúčastněná díla mohou být presentována i v minulých ročnících na jiných soutěžích a festivalech v České republice a zahraniční a taktéž mohou být prezentována i v tomto kalendářním roce na jiných festivalech. Přihlášené filmy nejsou omezeny rokem vzniku.

2 POŘADATEL
MFOF pořádá společnost OUTDOOR FILMS s.r.o., se sídlem Smetanovo nám.7, 702 00 Ostrava, Česká republika, tel: +420 596 620 500, +420 603 871 937, www.outdoorfilms.cz, info@outdoorfilms.cz.

3 MÍSTO FESTIVALU A TERMÍN
MFOF – soutěž a přehlídka dobrodružných, extrémních, adrenalinových a cestopisných filmů bude zahájen ve městě Ostravě a dále probíhat ve vybraných městech České republiky a Slovenska v termínu: říjen až prosinec 2012. Slavnostní zakončení festivalu a předání cen vítězům bude v hlavním městě v Praze.

4 POROTA A VÝBĚROVÁ KOMISE
Soutěžní díla hodnotí porota jmenovaná pořadatelem, který uděluje ceny. Rozhodnutí poroty je konečné. Porota jmenovaná pořadatelem vybere ty zaslané díla, které budou splňovat daná kritéria pro tuto soutěž a festival. Tyto filmy budou soutěžit a budou promítány v některých vybraných městech tohoto putovního festivalu.
Porota má právo:
a) Filmy, které budou mít výhradně amatérský a rodinný charakter popř. budou jinak nekvalitní nebo nebudou zapadat do dramaturgii festivalu vyřadit
b) v důvodném případě přeřadit film do jiné kategorie
c) v případě nízkého počtu přihlášených titulů vypsané kategorie, danou kategorii zrušit.
Vybrané filmy budou promítány ve spolupořadatelských městech během festivalu.

5 KATEGORIE
Přihlášená díla budou rozdělena do těchto kategorií vypsaných pro daný rok.
A Dobrodružný a extrémní sportovní film – sporty v přírodě (mimo sporty s horolezeckou tématikou a sportů s tématikou vodních sportů) z prostředí sportů jako jsou např.: horské kola, lyžování, extrémní lyžování, skialpinismus, speleologie, paragliding, parašutismus, letectví, motoristické sporty a jiné).
B Horolezecký a horský film (horolezecké sporty, expediční lezení, lezení v ledu, horská krajina, člověk a hory).
C Dobrodružný vodní sportovní film (rafting, vodácké sporty, kanoistika, jachting, potápění, surf, dálkové plavání, člověk a voda).
D Cestopisný film (filmy výhradně cestopisného charakteru nezařazené do kategorií A, B, C)
Filmy mohou být i historického původu, natočené v minulých letech a jakékoliv stopáže. (Porota doporučuje u filmů bez děje nebo jiného příběhu dodržet délku max. kolem 30 minut).

6 CENY A OCENĚNÍ VÍTĚZNÝCH FILMŮ FESTIVALU
Porota může ocenit filmy, které se zúčastní a budou vybrány do soutěže těmito cenami:
a) Hlavní cena festivalu (oceněný titul bez ohledu na zařazení do kategorie – cena GRAND PRIX)
b) Ceny festivalu v každé kategorii (A, B, C, D) – 1.,2. a 3. místo
c) Zvláštní cena hlavního města Prahy (bez ohledu na zařazení do kategorie)
d) Zvláštní cena diváka (bez ohledu na zařazení do kategorie)
e) Cena poroty (bez ohledu na zařazení do kategorie)
f) Zvláštní cena za amatérský film
g) cena za mimořádný celoživotní přínos
h) Mimořádné ceny, např. cena za kameru, hudbu, scénář atd.
Vítězové obdrží věcné ceny sponzorů a pořadatelů festivalu, diplomy a upomínkové listy. Každý účastník festivalu bez ohledu na umístění obdrží certifikát, katalog festivalu, zprávu z festivalu a upomínkové DVD. Pořadatel se zavazuje nejpozději do 3 měsíců po ukončení festivalu – promítání v posledním festivalovém městě, zaslat ceny. Zároveň vrátit filmy na adresu přihlašovatele v případě, že o to před začátkem festivalu požádá. Pořadatel se zavazuje publikovat vítězné práce ve vybraných sportovních a veřejných médiích v České republice a Slovensku a taktéž informovat širokou veřejnost o průběhu tohoto festivalu. Pořadatel může dle možností nabídnout vítězné filmy k odvysílání, některé z televizních společností v České republice a Slovensku. Porota si vyhrazuje právo v důvodném případě některou z vypsaných cen neudělit.

7 PŘIHLÁŠKA PRO VSTUP DO SOUTĚŽE A ZASLÁNÍ FILMŮ
Přihláška pro vstup do soutěže a festivalu musí být samostatně na každé dílo – film, na vstupním formuláři MFOF. Vstupní formulář – přihláška musí být vyplněna čitelně s uvedením kontaktních adres, spojení, e- mailu atd. Všechny díla a vstupní formulář musí být zaslány na adresu: OUTDOOR FILMS s.r.o. (MFOF), Smetanovo nám 7, Ostrava 1, 702 00, Česká republika. Všechny práce – filmy musí být v místě sídla pořadatele festivalu do 1.7.2012. Na pozdější zaslání filmů a přihlášek nebude brán zřetel. Filmy můžete zasílat ihned po obdržení této přihlášky.
Snímky mají být pokud možno namluveny česky nebo slovensky, nebo mají mít titulky v těchto jazycích. Jinak musí být přiložena kopie dialogového listu s časovým plánem v původním jazyce a v angličtině. Filmy jsou promítány v původním znění s překladem pro české diváky. Ke všem pracím je nutno přiložit stručný obsah děje filmu, 2 x fotografii (nejlépe elektronicky), pro reklamní účely, které se stávají majetkem Festivalu: Navíc přiložte fotografii autora se skutečným tvůrčím životopisem a filmografií. Pořadatel festivalu je oprávněn publikovat tyto fotografie bezplatně v katalogu a jiných materiálech. Filmy zaslané do soutěže musí obsahovat pouze práce přihlášené do soutěže. Na každém nosiči musí být pouze 1 dílo – 1 film! Zaslané kopie filmů musí být kvalitní. Výběrová komise má právo nekvalitní a nedokonalé kopie ze soutěže vyřadit z přehlídky festivalu. Soutěžní díla zaslaná do soutěže a na tento festival musí být předložena na: DVD nebo USB flash disk. Pořadatel se zavazuje vrátit zaslané díla autorům na dodaných nosičích v případě, že si o to v přihlášce zažádá. Pořadatel má právo na své náklady pořídit kopii z vybraných filmů – filmů výhradně za účelem archivu nebo za účelem propagace festivalu, přehlídek festivalu, reklamních promítání na jiných doprovodných akcí v souvislosti s označením MFOF nebo promítání ECHA (promítání vítězných snímků) festivalu. Náklady spojené s dopravou – ( poštovné ) ze země autorova díla do místa soutěže a festivalu – Ostravy, hradí přihlášený. Náklady spojené ze zasláním cen vítězům festivalů a autorům ohodnocených filmů, reklamních materiálů festivalu, upomínkových předmětů atd., včetně vrácení soutěžních filmů hradí pořadatel.

8 AUTORSKÁ PRÁVA
Tvůrci díla a přihlašovatelé díla poskytují pořadatelům festivalu autorské právo k veřejné produkci při soutěži a festivalu v Ostravě včetně přehlídek vybraných prací v jiných městech České republiky a Slovenska v rámci festivalu a přehlídek festivalu a propagace festivalu na různých doprovodných akcí během roku, včetně ECHO – přehlídka vítězných filmů a souhlasí s využitím krátkých sestřihů z filmu k použití do filmových pozvánek na MFOF, která budou zveřejněny v kinech, televizi a na veřejných akcích.
Pořadatel – organizátor nezodpovídá za porušení autorského práva v případě zaslání snímků do soutěže a festivalu autory a producenty, kteří neměli z jakýchkoliv důvodů právo toto filmové dílo do soutěže a festivalu zaslat nebo natočit včetně autorského práva na hudbu.
Pořadatelé se zavazují nevyužít žádné z děl zaslaných do soutěže a festivalu ke komerčním účelům – k prodeji díla atd. mimo čl. 7, pokud se pořadatel festivalu nedohodne jinak s autorem filmu – např. odvysílání filmu v televizi, k distribuci do prodeje atd.
Pořadatelé se zavazují, že ze zaslaných soutěžních filmů nebudou zhotovovat žádné další kopie (mimo kopie pro potřeby archivu nebo potřeby promítání ve festivalových městech). Zaslané práce budou sloužit k účelům soutěže, festivalové přehlídky i přehlídek oceněných prací v jiných městech České republiky a Slovenska, pro ECHO festivalu a archivu festivalu a reklamních promítání za účelem propagace festivalu.
Producenti, autoři zaslaných filmů se zavazují zmínit a uvést, že daný film byl oceněn nebo byl účastněn na MFOF, Česká republika a Slovensko, soutěži a přehlídce dobrodružných, extrémních, adrenalinových a cestopisných filmů.
Autoři filmů (majitelé vysílacích práv) souhlasí s účastí oceněných filmů v následujících ročnících MFOF jako zařazení do přehlídky vítězných filmů dle potřeb.

9 POZVÁNÍ AUTORŮ NA MFOF
Pořadatel MFOF zve na letošní ročník autory, jejichž dílo – film bude zařazeno do kategorie soutěžních filmů. Pořadatel zasílá volné VIP permanentky na celý festival ve všech městech, pozvánky na slavnostní zahájení v Ostravě a slavnostním zakončení s programem v Praze včetně rautu. Vítězům ze zahraničí dle potřeb hradí 1 autorovi nocleh v Praze na slavnostním zakončení. Pořadatel nehradí autorům dopravu do místa konání festivalu (pokud se nerozhodne jinak)a stravování v době účasti. Autoři jsou povinni s předstihem nahlásit příjezd a termín ubytování pořadatelům festivalu.

10 SOUHLAS S ÚČASTÍ
Účast na soutěži a přehlídce MFOF 2012 se předpokládá pouze za podmínek, že autor, producent, který film do této soutěže přihlásí, souhlasí se všemi články těchto pravidel a uděluje podepsáním přihlášky autorská práva k veřejné produkci v této soutěži, soutěži ECHA a filmových přehlídkách ve vybraných městech České republiky a Slovenska atd.